Office for Contemporary Art Norway News

Homepage  Xml - Vorschau mit Bildern

News: Spennende mulighet for kunstgallerier
Spennende mulighet innenfor billedkunstfeltet for et galleri som ønsker å delta på en kunstmesse i utlandet for første gang med en norsk billedkunstner. Utlysningsteksten for konkurransen om å delta på Kompetanseprogram NAA ser du under her. Søknadsfrist: 27. september 2021. Jobber du med å skape, utvikle, formidle, eller selge norske kunst- og kulturprodukter internasjonalt? Nå kan du søke om å delta på nytt tverrkulturelt kompetanseprogram i regi av Norwegian Arts Abroad. HVORFOR KOMPETANSEPROGRAM? Internasjonal etterspørsel etter norsk film, musikk, billedkunst, kunsthåndverk, scenekunst, design, arkitektur og litteratur er stor. Tilsvarende har vi et stort potensial for å øke internasjonalisering av kulturnæring og eksporten av kunst fra Norge. Målet med kompetanseprogrammet er å øke markedsandelene og inntektene til norske kunstnere, utøvere, salgsledd og rettighetshavere fra deres internasjonale virksomhet. Deltagerne vil få økt kompetanse på internasjonalisering fra fageksperter og styrke sine muligheter for internasjonal eksponering. Programmet byr på både ressurser, finansiering, kompetanse, erfaringsdeling og tilgang til internasjonale nettverk. Programmet vil ha syv deltager-team fra feltene musikk, scenekunst, litteratur, kunsthåndverk, billedkunst, film, design og arkitektur. Kompetanseprogrammet gjennomføres som pilotprosjekt av Norwegian Arts Abroad (NAA) i samarbeid med Utenriksdepartementet, for å skape flere internasjonale muligheter for norsk kultur og kreativ næring i gjenåpningen etter COVID-19. PROGRAMMET NAA inviterer internasjonale fageksperter til å dele sin kompetanse og markedsinnsikt til deltagerne. Programmet skal svare på deltagerens behov slik at de kan realisere prosjektene sine. Målet er å utvikle bærekraftige virksomheter ved å nå bredere ut internasjonalt til fagfolk, beslutningstagere og publikum. Gjennom fire samlinger vil deltagerne få innsikt i hvordan å lansere, formidle eller selge kunst internasjonalt: Samling 1: Presentasjonsteknikk og historiefortelling Samling 2: Markedskunnskap i kjente markeder og kunstfelt Samling 3: Digitale muligheter, nye markeder og kunstfelt Samling 4: Internasjonale lanseringer og veien videre Kompetanseprogrammet vil ha oppstart siste kvartal 2021 og vare til høst 2022. DELTAGERNE NAA kompetanseprogram skal ha syv deltagerteam bestående av en utøvende kunstner og et salgs- /agentledd, som skal søke om et internasjonalt prosjekt de vil realisere sammen. Det kan for eksempel være en billedkunstner og et galleri, kunsthåndverker og kurator, musiker og manager, designer og produsent, regissør og produsent eller forfatter og agent. Programmet er todelt, deltagerne får et tilskudd til å realisere sine internasjonale prosjekter og deltar samtidig på kompetansehevende fagsamlinger. · Programmet er ment for aktører som allerede har etablert noe internasjonal etterspørsel og noen samarbeidspartnere, og som har ambisjoner om å øke sine internasjonale markedsandeler. · Deltagerne må søke med et konkret og eksportklart prosjekt, med et realistisk budsjett, som de vil gjennomføre i løpet av programmet. · Deltagerne består av et team av en utøvende kunstner og salgs-/formidlingsleddet. Teamet søker sammen. · Deltagerne får et tilskudd som skal benyttes til å gjennomføre prosjektet de har søkt med. · Deltagerne må forplikte seg til å følge fagsamlingene. Deltagernes prosjekter vil promoteres gjennom filmer og SoMe-kampanjer som en del av programmet SØKNADSKRITERIER · Søkere (teamet) må være kjent med feltet gjennom relevant erfaring og tidligere prosjekter. · Søkere må ha en tydelig kunstnerisk profil og planer om internasjonal satsning. · Søkere må vise til et tydelig potensial og ambisjonsnivå. · Søkere må ha et prosjekt som er klart for internasjonal lansering. · Søkere må forplikte seg til å delta på samlinger, dele innsikt og kompetanse med de andre deltagerne i gruppen. · Søker må være registrert som en juridisk enhet i Brønnøysundregisteret. Send søknad på engelsk (2-4 sider) til norwegianartsabroad@gmail.com. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse for et konkret prosjekt som inneholder planer for internasjonale aktiviteter, og budsjett innenfor en ramme på kr. 200 000. Støtten kan benyttes til å dekke kostnader med prosjektet, som reiser, markedsføring, arrangement, oversettelse, lansering, mentor, juridisk eller andre ressurser relevant for gjennomføring. En internasjonal jury vil foreta en utvelgelse i samarbeid med NAA. SPØRSMÅL Ved spørsmål om programmet og søknaden, ta kontakt med NAA-organisasjon som jobber for ditt felt: DOGA, Anita Cecilie Drabløs acd@doga.no DTS, post@pahn.no NFI, Rune Tellefsen rune.tellefsen@nfi.no NORLA, Oliver Møystad Oliver.Moystad@norla.no Norwegian Crafts, Hege Henriksen hh@norwegiancrafts.no Music Norway, Kathrine S. Finnskog kathrine@musicnorway.no OCA, Toril F. Høye toril.fjelde.hoye@oca.no SØKNADSFRIST: 27. september 2021 ARRANGØR Norwegian Arts Abroad (NAA) er nettverket av organisasjoner som formidler kunst fra Norge internasjonalt – Danse- og teatersentrum, Design og Arkitektur Norge, Music Norway, NORLA, Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Office for Contemporary Art Norway. Sammen skaper vi nye internasjonale muligheter for ulike kunst- og kulturaktører. Exciting opportunity for art galleries Exciting opportunity within the field visual art for a gallery that aims to participate at an art fair abroad for the first time with a Norwegian visual artist. The announcement text for the open-call for participation in the Competance Program you will find under here. Application deadline 27th September 2021. COMPETENCE PROGRAM - Norwegian Arts Abroad Do you work with creating, developing, disseminating, or selling Norwegian art and cultural products internationally? Now you can apply to participate in a new cross-cultural competence program under the direction of Norwegian Arts Abroad. WHY A COMPETENCE PROGRAM? There is a great international demand for Norwegian film, music, visual arts, crafts, performing arts, design, architecture and literature. Similarly, there is great potential for boosting the internationalisation of the cultural industry and exports of art from Norway. The aim of the competence program is to increase the market shares and revenues from the international activities of Norwegian artists, performers, sales reps and rights-holders. The participants will acquire higher internationalisation skills from industry experts while strengthening their opportunities for international exposure. The program offers both resources, financing, expertise, experience sharing and access to international networks. The program will have seven participant-teams from the fields of music, performing arts, literature, crafts, visual arts, film, design and architecture. The competence program is being conducted as a pilot project by Norwegian Arts Abroad (NAA) in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs, to create more international opportunities for the Norwegian arts and creative industries in the reopening after COVID-19. THE PROGRAMNAA wish to invite international experts to share their expertise and market insights with the participants. The program will cater to the participant’s needs to help them realise their projects. The goal is to develop sustainable businesses by reaching out more broadly, internationally, to professionals, decision-makers and the public. Over the course of four gatherings, participants will gain insight into how to launch, disseminate or sell art internationally: Gathering 1: Presentation techniques and storytelling Gathering 2: Market knowledge in well-known markets and art fields Gathering 3: Digital opportunities, new markets and art fields Gathering 4: International launches and the way forward THE PARTICIPANTS The NAA competence program will include seven participant-teams consisting of a practicing artist and an agent, who will apply for an international project they will realize together. A team can for example be a visual artist and a gallery, a craft artist and a curator, musician and manager, designer and producer, director and producer or author and agent. The program is divided into two parts, the participants will receive a grant to help them fulfil their international projects, and they will also, at the same time, take part in competence-enhancing professional gatherings. · The program is intended for those who already have international partners and a demand for their work abroad, and who also have ambitions to increase their international market shares. · Participants must apply with a specific and export-ready project, with a realistic budget, which they will implement during the program. · Participants consist of a team of a practitioner and a representative working as agent. The application is submitted as a team. · Participants will receive a grant to be used for implementing the project they have applied for. · Participants must commit to attending the professional gatherings. The participants’ projects will be promoted via films and social media campaigns as part of the program APPLICATION CRITERIA · Applicants (the team) must be familiar with their specified field of art through relevant experience and previous projects. · Applicants must have a clear artistic profile and plans for international investment. · Applicants must display obvious potential and ambition. · Applicants must have a project that is ready to be launched internationally. · Applicants must commit themselves to attending gatherings, and to sharing insights and expertise with the other participants in the group. · The applicant must be registered as a legal entity in the Brønnøysund Register. Send your application in English (2-4 pages) to Norwegian Arts Abroad. The application must contain a project description for a specific project, including plans for international activities, and within a budget of NOK 200,000. The support can be used to cover expenses such as travel, marketing, events, translation, launches, mentoring, legal fees or other resources relevant to implementing the project. Selections are made by an international jury in collaboration with Norwegian Arts Abroad. QUESTIONS For questions regarding the program and the application, contact the Norwegian Arts Abroad organisation that works for your field:DOGA, Anita Cecilie Drabløs DTS, Hege Knarvik Sande NFI, Rune Tellefsen NORLA, Oliver Møystad Norwegian Crafts, Hege Henriksen Music Norway, Kathrine S. Finnskog OCA, Toril F. Høye APPLICATION DEADLINE: September 27, 2021ORGANISERNorwegian Arts Abroad (NAA) is the network of organisations that disseminates art from Norway internationally – Performing Arts Hub Norway, Design and Architecture Norway, Music Norway, NORLA, Norwegian Film Institute, Norwegian Crafts, Office for Contemporary Art Norway. Together, we create new international opportunities for practitioners within the Norwegian arts.

News: Open Call and Digital Dialogues: Art, Colonialism, Indigeneity. A Time for Truth and Reconciliation?
Sámiráđđi [The Saami Council], OCA and KORO have partnered to develop a project reflecting upon the shortfalls and opportunities found in the model of the Truth and Reconciliation Commission as a tool (current and future) to counter the experience of colonialism by the Indigenous people of the Fennoscandian region, the Sámi. How does a Truth and Reconciliation process drive the needed healing of colonial wounds that have been inflicted across the indivisible relation between Sámi bodies, lands and spiritual beliefs, and in so doing how does it bring closer together Sámi and Norwegian citizens whose perspectives may today appear at times irreconcilable? This is a two-part project consisting of an Open Call to commission an art-work in the public space of the city of Oslo, and Digital Dialogues disseminated throughout the country. The project situates itself independent of, but in relation to, the formal process of The Truth and Reconciliation Commission initiated in Norway 2018 and due to conclude in June 2023, but also reflects upon the successes and failures of a similar process conducted in Turtle Island Canada, in 2015. Art, Colonialism, Indigeneity. A Time for Truth and Reconciliation? casts a bold gaze at the impact of historic and current colonial processes endured by the Sámi people, normalised in broad terms by Norwegian society, and questions how a Truth and Reconciliation commission can endeavour to address them. It asks how the visual arts can bring to the attention of society the following two key questions: To what extent does Norwegian society today recognise the inter-connected experiences of epistemicide and ecocide that have been and are a direct consequence of state enforced colonial policies and infrastructures? And if so, to what extent do Norwegian citizens consider it to be their civic duty, together with Sámi fellow citizens, to play a collective role in converting into a reality the ambitions contingent with such life-affirming terms as ‘truth’ and ‘reconciliation’? After considered dialogues amongst the partners Art, Colonialism, Indigeneity. A Time for Truth and Reconciliation? launches with an Open Call to Sámi artists who would like to develop a permanent or time-based art project in the public space of the city of Oslo with critical and aesthetic thinking around these questions. The format or process that such a project might take is open. It is important to consider the historic and political context of Oslo as a host of this Open Call: a city which witnessed the ground-breaking Sámi hunger-strikers and sit-ins of the Alta Action of 1978-1981 and which responded with overwhelming solidarity, yet a city in which there is barely a trace of such a momentous historic event; a city whose identity today is indelibly marked by a significant Sámi population and yet has no public marker to honour their contributions to society; and a city in which national policy is debated and legislated with long-lasting implications upon how Sápmi and Norway together will face the opportunities and challenges of the future to come. The Open Call is open to all Sámi artists, across Sápmi. It will specially favour projects which centre Sámi methodologies and Sámi ways of being, doing, knowing, and seeing in presenting Sámi perspectives, and in re-considering the figure of the monument and art in the public space today. In parallel OCA and Sámiráđđi [The Saami Council], are leading the commission of a series of Digital Dialogues which will be widely disseminated nationally, featuring Norwegian and Sámi art practitioners of different generations presenting their reflections and concerns about the possibilities and challenges of the current Truth and Reconciliation process in Norway. Implementation of Open Call for the construction of a Sámi monument/art project in public space in Oslo. KORO is leading the implementation of the project on the construction of a Sámi monument/art project in public space in Oslo. After the Open Call, the jury will decide which five artists will be invited to compete for the assignment. Furthermore, the jury selects which artist will be chosen to carry out the assignment. The winner of the competition will be announced on January 15, 2022. The art project/monument shall be completed by June 2023. The jury consists of representatives from the Sámiráđđi [The Saami Council], Sámi Dáiddačehpiid Searvi [The Sámi Artists’ Union], KORO and OCA. Sámiráđđi [The Saami Council] The Saami Council is a pan-Sámi member organization (NGO), with Sámi political and cultural member organizations in Finland, Russia, Norway, and Sweden. Since it was founded in 1956 The Saami Council has actively dealt with Sámi policy tasks, and are one of the indigenous peoples’ organizations that have existed the longest. The primary aim of the Saami Council is the promotion of Sámi rights and interests in the four countries where the Sámi are living. The main task of The Saami Council is to consolidate the feeling of affinity among the Sámi people, to attain recognition for the Sámi as a nation and to maintain the cultural, political, economic and social rights of the Sámi in the legislation of the four states Sápmi is divided into. Sámi Dáiddačehpiid Searvi [The Sámi Artists' Union] The objective of the Sami Artists Union, founded in 1979, is to be a professional organization that supports Sami artists, craftsmen and art photographers from the entire Sami area. SDS aims to protect the professional, financial, social and idealistic interests of its members. The Steering Committee and the union’s Artistic Council are the executive bodies during the interim between the annual meetings. The Steering Committee shall ensure compliance with the intensions of and decisions adopted by the annual meeting, while the Artistic Council is responsible for carrying out the artistic evaluations. SDS is also a member of the Sami Artists Council, the umbrella organization for Sami artist associations, which has connections with the Nordic and the European Council of Artists. SDS’s purchasing consultants provide recommendations to the Sami Cultural Council’s art acquisition committee on the purchase of contemporary Sami art and Sami handicrafts. KORO KORO is the Norwegian state's professional body for art in public spaces and is organized as a government agency under the Ministry of Culture. The professional activity is subject to the principle of arm's length distance. KORO produces, manages, and disseminates art in public buildings and other public arenas. The collection of works of art is available to the public in about a thousand places in Norway and internationally OCA The Office for Contemporary Art Norway is a non-profit foundation created by the Norwegian Ministries of Culture and of Foreign Affairs in 2001. Its principle aim is to foster dialogue between art practitioners in Norway, including Sápmi, and the international arts scene, and support artists based in Norway in their activities around the world. As a result, OCA’s discursive, exhibition, publication, residency, and visitor programmes focus on bringing to Norway the plurality of practices and histories at the forefront of international artistic debates, as much as they are concerned with actively participating in such debates nationally and internationally. OCA has been responsible for Norway's contribution to the visual arts section of La Biennale di Venezia since 2001. First phase The application must contain: a short text that justifies your interest in this assignment portfolio with pictures or sketches of relevant artistic practice CV Application deadline is 15 September, 2021 at 1 pm (GMT + 1) The open Call is not remunerated The application must be submitted by e-mail: opencall@koro.no Second phase On 30 September 2021, the jury announces the 5 finalists who will be invited to compete for a Sámi monument/artwork in a public space in Oslo The competition material consists of a sketch of the work(s) to be built, temporarily or permanently. The jury does not lay down guidelines for the duration of the artwork Competition entries are remunerated with NOK 35,000. 15 December 2021, is the deadline for submitting competition entries Third phase The winner of the competition will be announced on 15 January 2022 The artist invited to carry out the assignment will be delivered a total budget, from which the artist will decide the artist’s fee and the production fee accordingly to the proposal. The work must be completed by June 2023 Questions about the application process or assignment are directed to: Trude Schjelderup Iversen, Curator and project manager KORO (ti@koro.no) Katya García-Antón, Director and Chief Curator of OCA (katya.garcia-anton@oca.no) Christina Hætta, Head of Cultural Unit of the Saami Council Cultural Unit (christina@saamicouncil.net)

News: International support spring 2021
OCA has recently finalised the jury meeting for International Support round B with the temporary additional category created to support artists in the Covid-19 situation, 'Production of new art commission’s that will premiere abroad'. Of 50 applications in total the jury supported 23 applications. Granted suppprt in total: NOK 500 000. Production support for new art commission’s that will premiere abroad: NOK 386 000 You can find the full list of recipients here The adjusted grant schemes is available until the end of 2021. Next deadline for applications is 1 October!

News: New Collaborations
OCA is delighted to announce a series of intersectional dialogues and collaborations with Black communities in the arts in the Nordic region and globally. The first element in the series is found in the recently launched online platform YPPĒ at yppe.no, founded by Norway-based Congolese artist and curator Nicole Rafiki, with various discursive sections supported by OCA. Initially created as an annual, bilingual, print art journal in 2017, YPPĒ has transitioned into an online discursive space dedicated to discussing and disseminating artistic knowledge, and particularly supporting the work of African artists who explore and interrogate the concepts of womanhood and liminal gender identities. The second element in the series pursues the collaboration with YPPĒ further, launching August 2021 a selection of textual and performative digital contributions co-curated with OCA. The latter bring focus to the role of the arts in generating processes of healing to counter the historic and ongoing colonial experiences of Black communities today. As Rafiki comments: "Healing the continent is only possible if Africans from the continent and diaspora understand the importance of playing their part, because natives and descendants of Africa, have the power, individually and collectively to create a different legacy for the next generation." Through this collaboration and further projects to come, OCA joins forces with various Black peers to work together in the international amplification of their artistic debates and knowledges, starting from the perspective that the Nordic countries are home to a vibrant community of Black artists whose lives and practices are multidimensional and central to the Nordic region. Our goal is that these collaborations will also contribute to the much-needed systemic transformations of art institutions in Norway and the Nordic region, including our own, addressing matters of programme, personnel, publics and the critical power of language in all of these processes . Watch out for more news on the series.

News: Announcing ÁRRAN 360°: Open Call for new commissions of Sámi short films and digital art works.
International Sámi Film Institute (ISFI), Norwegian Film Institute (NFI) and Office for Contemporary Art Norway (OCA) are delighted to announce ÁRRAN 360 °: an Open Call for new commissions of Sámi short films and digital art, such as virtual reality, augmented reality or any plattform neutral ideas to be presented at an international event in 2022. More information will follow. The project is curated by the ISFI and aims to bring together some of the most exciting creative voices from across Sápmi (as the Sámi call their homeland). The new commissions will be screened in a specially constructed Sámi lávvu adapted with 360-degree screens. “We at ISFI, NFI and OCA are delighted to launch this unique project in which the empowering qualities of film and digital technology will serve to further Sámi world-views. We consider it as a vital part of our continued commitment to facilitate that the excellence of Sámi practices be recognised globally” - Anne Lajla Utsi, CEO ISFI, Kjersti Mo, CEO NFI and Katya García-Antón, CEO OCA ÁRRAN 360° Árran is the Northern Sámi word to describe the hearth of a lávvu, around which Sámi storytelling has taken place since time immemorial. Árran symbolizes the life force of the Sámi people, a place where the relationships between human, and non-human beings are interwoven. ÁRRAN 360 embodies the Sámi perspectives on circular time, where past, present and future meet in a continual flow of time, bodies and ideas. In recent years Sámi film makers have taken the film world by storm, following success stories in different major international film festivals, such as the Sundance Film Festival, Venice Film Festival and ImagineNATIVE Film and Arts FEstival and many more. Moving and digital images have demonstrated their unique capacity for narrating Indigenous perspectives on the world and proposing empowering Indigenous futures. ÁRRAN 360° provides a platform in which to celebrate this extraordinary talent further in an international context. The Open Call for ÁRRAN 360° is now open, and we invite Sámi filmmakers from across Sápmi to present ideas for this unique project. Application deadline for Árran 360 development: June 18th, 2021 Application is sent via https://isfi.no/services/development/ More information on https://isfi.no/articles/ Selection process will be done by a jury with representatives from ISFI, NFI and OCA.

News: Perspectives on Sámi-led book-making
On Tuesday 27 April OCA hosted a gathering in which perspectives on Sámi-led book-making were presented. How can a book, and its production, manifest and reflect Sámi approaches to storytelling? In this gathering, you will get more familiar with other Sámi publishing and book projects from the past and present, addressing editorial, design, language and distribution choices that went into the different projects as well as wider political interventions these publications propose. Artists, duodji practitioners and researchers from Sápmi (Fredrik Prost, Inga-Wiktoria Påve, Outi Pieski, Eeva Kristiina Harlin and Harald Gaski) shared insights from their book-making experiences and practices. The gathering is part of an ongoing collaborative process entitled JURDDABÁDJI, which will result in a publication accompanying the exhibition Sámi Pavilion at the 59th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia. Read more and watch the presentations HERE Further Details >

News: A digital glimpse into 'Actions of Art and Solidarity'
OCA's exhibition 'Actions of Art and Solidarity' opened at Kunstnernes Hus on 20 January 2021. In these uncertain times we've collaborated with Kunstnernes Hus to ensure that the exhibition remains available digitally, which also gives audiences from across the globe the chance to experience the artworks, learn about the artists and dive into the stories on display. Watch curator Katya García-Antón (Director/Chief Curator, Office for Contemporary Art Norway) walk you through the exhibition while explaining the main themes here: 'Actions of Art and Solidarity' includes Indigenous perspectives, focuses on micro-narratives of solidarity, and looks beyond the Cold War era to the present day. The exhibition brings together a range of historic pieces, contemporary pieces as well as new commissions. The latter includes various instances of solidarity in both Norwegian history and recent history commissioned by OCA. The logic of the exhibition as a whole is to emphasise overlooked artistic micro-narratives that constituted, arguably, the veritable and enduring power of artists and their expressions of solidarity during the Cold War and beyond. Watch curator Katya García-Antón explain several of the works presented HERE

News: Maritea Dæhlin: 'I guess you have a lot of questions. A bedtime story'
'I guess you have a lot of questions. A bedtime story' by Maritea Dæhlin is a sound installation performed overnight for audience members located in separate hotel rooms at PS:hotel Oslo between 15 - 20 March. Further Details >